Page content

Geschiedenis van de drijfveren

De drijfveren analyse, ook wel bekend als de waarden (PIAV) index, is het baanbrekende werk van Drs. Eduard Spranger en Gordon Allport en hun onderzoek naar menselijke waarden, motivatie en drijfveren. De drijfveren analyse helpt mensen om een beter begrip te krijgen van hun unieke drijfveren rangorde of overtuigingssysteem met betrekking tot wat hen motiveert, waar ze het meest tot worden aangetrokken, en waar hun passies liggen.

In 1914  publiceerde de Duitse filosoof en psycholoog Eduard Spranger een boek in het Duits, getiteld Lebensformen (in 1928 vertaald naar het Engels als Types of Men: the Psychology and Ethics of Personality). In het boek beschrijft hij zijn onderzoek en de observaties die leidden naar de identificatie van zes kern-attitudes, waarden of drijfveren die hij in elke persoon tegen was gekomen. Hij geloofde dat deze zes waarden, motivatie en drijfveren in een individu creëerden, en hij definieerde ze als “wereldbeelden of filters die vormen en definiëren wat iemand waardevol, belangrijk, goed of begeerlijk vindt.”

Waarden worden gevormd door herhaalde ervaringen en meerdere blootstellingen aan je wereld. Je ervaringen helpen bij het vaststellen van je houding of overtuiging over wat waardevol of goed is en wat niet. Hoe positiever de ontmoetingen die met een willekeurige dimensie worden geassocieerd, hoe sterker die dimensie wordt beschouwd als waardevol en goed. Omgekeerd wordt bij negatieve ontmoetingen de dimensie minder goed.

Vanwege hun connectie met ervaringen en omgevingen zijn onze waarden dynamisch. Met voldoende tijd of ervaring kan de waarden rangorde van een individu veranderen. Afgezien van een significante emotionele gebeurtenis of crisis verandert deze echter heel langzaam. Daarom is het zo belangrijk dat mensen hun motivatoren en drijfveren begrijpen; ze zijn hoofdzakelijk onveranderlijk.

De oorspronkelijke zes dimensies waren:

 • Esthetische – De esthetische persoon ziet de meeste waarde in vorm en harmonie.
 • Economische – De economische persoon is typerend geïnteresseerd in wat nuttig is.
 • Politieke – De politieke persoon is voornamelijk geïnteresseerd in macht en controle.
 • Sociale – De hoogste waarde voor dit type is liefde voor mensen.
 • Ideële – De hoogste waarde voor religieuze mensen is structuur en principes..
 • Theoretische – De overheersende interesse van de theoretische persoon is de ontdekking van de waarheid.

In de jaren 1950’s nam de Amerikaanse psycholoog Gordon Allport het stokje van Spranger over en werd hij één van de eerste psychologen in de Verenigde Staten die zich echt concentreerde op persoonlijkheid. Hij verwierp zowel Freuds psychoanalytische benadering van persoonlijkheid, waarvan hij dacht dat hij te diep ging, als Marstons gedragsmatige benadering, waarvan hij dacht dat hij vaak niet diep genoeg ging. Voor het begrijpen van de persoonlijkheid hechtte hij het meeste belang aan de uniciteit van elk individu en het belang van de aanwezige context in plaats van die uit het verleden.

Allport geloofde dat de persoonlijkheid van een individu grotendeels gebaseerd is op hun waarden of de fundamentele overtuigingen die ze hebben over wat wel en niet belangrijk is in het leven. Vanuit deze aanname begon hij verder te werken aan Sprangers bevindingen met zijn zes grote waarde types.

Op basis van Sprangers model creëerden Allport en zijn twee partners het eerste instrument om de rangorde van de drijfveren te meten (het Allport Vernon Lindzey Study of Values 1956). Hierbij verving Allport Sprangers oorspronkelijke politieke dimensie met de individualistische dimensie, die hij accurater vond. Het is belangrijk om op te merken dat dit meer was dan simpelweg een naamsverandering. De individualistische dimensie is een eigen dimensie, los en afzonderlijk van de politieke dimensie van Spranger. Allport haalde de oorspronkelijke politieke dimensie eruit en verving deze door de individualistische dimensie.

Ontwikkeling van de drijfveren analyse.

De nieuwe drijfveren analyse heeft zeven dimensies in plaats van zes. De nieuwe drijfveren analyse vervangt namelijk ook Sprangers religieuze dimensie met de ideële dimensie. Anders dan de vervanging van de politieke door de individualistische dimensie, betreft het hier een naams- en instrumentverandering. Om te kunnen voldoen aan de hedendaagse EEOC eisen, is het niet gewenst om een profiel te hebben waarin vragen worden gesteld over religieuze voorkeuren. Daarbij is het ook niet echt een accurate representatie van waar de dimensie voor zou kunnen staan.

De nieuwe drijfveren analyse gebruikt de ideële in plaats van de oudere religieuze titel en verwijderd alle verwijzingen naar religieuze voorkeuren in het instrument zelf. Met deze veranderingen zijn de zeven drijfveren:

 • Esthetische (Origineel) – Een drang naar balans, harmonie en vorm.
 • Zakelijke (Origineel) – Een drang naar economische of praktische rendementen.
 • Individualistische (Allport) – Een drang om onszelf te onderscheiden als onafhankelijk en uniek.
 • Politieke (Sprangers) – Een drang naar controle of invloed.
 • Sociale (Sprangers Sociaal) – Een drang naar humanitaire inspanningen of het helpen van anderen.
 • Ideële (Sprangers Religieus) – Een drang naar het stichten van orde, routine en structuur.
 • Intellectuele – Een drang naar kennis, leren en begrijpen.

Hieronder de uitgebreide definities voor elke dimensie, volgens Drs. Spranger en Allport:

Esthetische: De esthetische persoon hecht de meeste waarde aan vorm en harmonie. Elke ervaring wordt beoordeeld vanuit het standpunt van gratie, symmetrie of pasvorm. Hij beschouwt het leven als een rij van gebeurtenissen; van elke gebeurtenis wordt genoten. Hij hoeft geen creatieve artiest te zijn, en ook niet decadent; hij is esthetisch als hij zijn voornaamste interesse in de schoonheid van het leven vindt. De esthetische attitude is, op een bepaalde manier, het tegenovergestelde van de theoretische; de eerste draait om diversiteit, de tweede om het begrijpen van ervaring. De esthetische persoon kiest, zoals Keats, om waarheid als het equivalent van schoonheid te beschouwen, of hij is het met Mencken eens dat ‘iets betoverend maken een duizend keer belangrijker is dan om het waar te maken.’ In de economische sfeer ziet de esthetische persoon het proces van productie, promotie en handel als een grootschalige vernietiging van de waarden die voor hem het belangrijkst zijn.

Zakelijke: De zakelijke persoon is typerend geïnteresseerd in alles wat bruikbaar is. Oorspronkelijk gebaseerd op de bevrediging van lichamelijke behoeften (zelfbehoud), ontwikkelt zich een interesse in praktische bruikbaarheid van zaken in een zakelijke omgeving. Dit type is zeer praktisch en conformeert zich goed naar het dominerende stereotype van de zakenman. De zakelijke attitude raakt, misschien meer dan de andere, frequent in conflict met andere waarden. De zakelijke persoon wil dat opleiding praktisch is, en beschouwd niet toegepaste kennis (waar vaak door de intellectuele persoon naar wordt gezocht) als verspilling. Grootse prestaties op het gebied van techniek en toepassing resulteren uit de praktische eisen die zakelijke mensen stellen aan de wetenschap en theorie. De mate van praktische bruikbaarheid is in strijd met de esthetische waarde, behalve wanneer kunst commerciële doeleinden dient. In zijn privéleven zal de zakelijke persoon snel geneigd zijn om luxe met schoonheid te verwarren. In zijn relaties met mensen zal hij meer geïnteresseerd zijn om hen in rijkdom te overtreffen dan om hen te domineren (politieke drijfveer) of hen te dienen (sociale drijfveer).

Individualistisch: De individualistische persoon wil anders en onafhankelijk zijn. Ze verlangt ernaar om zich te onderscheiden, om haar uniekheid te uiten en vrijheid over haar eigen acties te verkrijgen. Anders dan de politieke drijfveer streeft de individualistische persoon niet naar macht of controle over anderen, of haar omgeving in het algemeen. Ze houdt zich alleen bezig met het bepalen van haar eigen lotsbestemming en het beschermen van haar eigen vrijheid. De individualistische persoon verzet zich tegen onderdrukking door een externe macht, en wanneer ze het gevoel krijgt dat ze onderdrukt wordt zal haar eigen emancipatie haar enige focus worden.

Politieke: De politieke persoon is voornamelijk geïnteresseerd in macht en controle. Zijn activiteiten bevinden zich niet per definitie in de politiek, maar wat zijn roeping ook is, hij verraad zichzelf als een controlfreak. Leiders in welk gebied dan ook hechten over het algemeen veel waarde aan macht en controle. Omdat concurrentie en strijd een groot deel van het leven uitmaken, zien veel filosofen macht als het meest universele en fundamentele motief. Er zijn echter bepaalde persoonlijkheden bij wie het verlangen naar een directe uiting van dit motief bovenaan staat, en die niets liever willen dan persoonlijke macht, invloed en aanzien.

Sociale: De hoogste waarde voor de sociale persoon is de liefde voor mensen. In deze dimensie is het het altruïstische of filantropische aspect van liefde dat gemeten wordt. De sociale persoon prijst anderen en is zelf aardig, sympathiek en onzelfzuchtig. Ze zal de intellectuele of economische houding waarschijnlijk kil en onmenselijk vinden. In tegenstelling tot het politieke type beschouwt de sociale persoon liefde op zich als de enige juiste vorm van een menselijke relatie.

Ideële: De grootste waarde hecht een ideële persoon aan verbondenheid. Ze is mystiek en wil de kosmos als geheel begrijpen.De ideële persoon is iemand wiens mentale attitude gericht is op het bereiken van structuur en het creëren van de hoogste en meest bevredigende waarde van orde en gezondheid. Sommige mensen van dit type vinden de waarde van hun leven in de affirmatie van de systemen of processen van het leven, en het actief deelnemen daaraan. De ‘traditionalist’ wil zichzelf verenigen met een hogere macht – om één met het systeem te worden.

Intellectuele: De overheersende interesse van de intellectuele persoon is de ontdekking van waarheid. In het streven naar dit doel neemt hij een typerende ‘cognitieve’ houding aan, één die zoekt naar identiteiten en verschillen; één die zichzelf afsplitst van oordelen met betrekking tot de schoonheid of bruikbaarheid van objecten, en alleen wil observeren, redeneren en begrijpen. Omdat de interesses van de theoretische persoon empirisch, kritisch en rationeel zijn, is hij per definitie een intellectualist, vaak een wetenschapper of filosoof. Zijn belangrijkste doel in het leven is het verkrijgen, ordenen en systematiseren van zijn kennis.

Aanleg en opvoeding

Spranger noemde aanleg (genetica) als grootste invloed op onze waarden hiërarchie. Hij schreef, “Wordt wat je bent,” wat geïnterpreteerd zou kunnen worden als, “Wees je bewust van wat je motiveert, waar je waarde aan hecht, wat je inspireert – en wees daar trouw aan.” Allport daarentegen, was van mening dat Opvoeding (socio-economische invloeden tijdens de kindertijd) de grootste invloed op ons waarden systeem is.

De meeste moderne onderzoekers geven de voorkeur aan een middenweg – een mix van aanleg en opvoeding die een genetische aanleg vindt in bepaalde eigenschappen, tendensen, talenten en vaardigheden, maar welke geactiveerd moeten worden middels blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren. Dit kan vergeleken worden met het hebben van een genetische aanleg voor diabetes; niet iedereen met die genetische markers wordt daadwerkelijk ziek. Het vergt blootstelling aan bepaalde omstandigheden, zoals een slecht dieet, overgewicht of ziekte, om de diabetes te krijgen.

Dus hoewel onze waarden wel degelijk veranderen en groeien, doen ze dit in de loop van ons leven, niet in een weekend. Met andere woorden, ze staan zo goed als vast voor een langere periode. Dit betekent dat het belangrijk is om ze te begrijpen, zodat ze optimaal kunnen worden afgestemd met wat, of beter gezegd, waarom we de dingen doen die we doen.

Als ik voornamelijk gemotiveerd wordt door altruïsme, maar mijn werk me vooral motiveert door economische middelen, zal ik lang niet zoveel passie en voldoening halen uit wat ik doe. Begrijpen wat je drijft, wat je motiveert, wat je inspireert en wat je als belangrijk beschouwd, is een belangrijke eerste stap in het verbeteren van performance, tevredenheid en geluk in ieders leven.

TOEPASSINGEN VOOR HET MOTIVERENDE STIJL ASSESSMENT

Interpersoonlijke & Intrapersoonlijke Communicatie: Het MS profiel biedt een nuttige tool die twee mensen in staat stelt om te begrijpen welke aspecten van een situatie of omgeving zij op een vergelijkbare manier waarderen. Het begrijpen waar twee of meer mensen door worden aangetrokken kan helpen om meer mensen te identificeren die op dezelfde manier geïnspireerd zouden kunnen worden, en het helpt tevens om synergie en kameraadschap te creëren. Het begrijpen van hoe je tot bepaalde activiteiten of doelen wordt aangetrokken kan net zo belangrijk zijn als het aankomt op het onderscheiden van het belang in wat je doet en waarom je het doet. Met andere woorden, weten waarom je morgen uit bed komt is niet onbelangrijk.

Taak Ontwikkeling en Doelen Stellen en Verwezenlijking: Wanneer je doelen voor jezelf of voor anderen stelt, helpt het om te weten waarom jij of zij dat doel willen bereiken. Wat is er zo belangrijk aan dat doel voor hen of voor jou? Het vaststellen van een doel dat monetaire beloningen verstrekt aan iemand met de altruïstische dimensie zal waarschijnlijk niet leiden tot de geanticipeerde motivatie, of een superieure performance inspireren. Op dezelfde manier zal het beloven van nieuwe relaties en het verbeteren van de maatschappij (er van uitgaande dat er geen vanzelfsprekend economisch rendement is) geen goede manier zijn om een zeer economisch persoon te motiveren. Bewustzijn van en begrip voor iemands natuurlijke motivatie stijl helpt om ervoor te zorgen dat doelen maximaal bij hen resoneren.

Taak Selectie: Net als het creëren van een ideale rol, vereist het plaatsen van een persoon in een ideale bestaande rol hetzelfde niveau van bewustzijn voor vier aspecten van de rol:

 • Wat de taak vereist
 • Wat de taak biedt
 • Wat de persoon vereist
 • Wat de persoon biedt

Wanneer je alle vier de kanten van deze vergelijking begrijpt, dan kun je beter geïnformeerde beslissing nemen over wie er het best bij welke rol zou passen. Het begrijpen van iemands motivaties en drijfveren is een significant element van het vervullen van deze behoefte.